S*Carpe Feline's

Hälsa

Att bedriva rasavel innebär alltid en form av inavel och det för med sej en del oönskade effekter. Bl a är det en utmärkt form för förökning av defekta anlag, sådana anlag som alltid finns i ett bestånd individer. Vid naturlig fortplantning så hålls dessa nere av naturen genom att individer med dåliga anlag har sämre möjligheter att överleva.

Dessa naturlagar har människan satt ur spel när vi ser till att para individer med vad vi tycker är lämpliga anlag. Om man lyssnar på vad husdjursgenetiker har kommit fram till så innebär det i stort att man ska para individer som är så obesläktade som möjligt.

Inom rasen Maine Coon är det några ärftliga defekter som har uppmärksammats, det är höftleds-dysplasi (HD), en hjärtsjukdom som heter hypertrofisk kardiomyografi (HCM) samt Pk-brist.

Höftledsdysplasi

Höftledsdefekten är av samma typ som hos hundar och innebär att höftskålen är för grund för att höftkulan ska ligga bra. Defekten varierar från att ledskålen inte är helt tättslutande om höftkulan, till att höftkulan ligger helt utanpå därför att ledskålen har fel form.

Katter med lindrig HD visar oftast inga symtom alls medan katter med svår HD kan ha svårt att röra sej, samt att de har ont pga inflammationer i leden.

Nedärvningen för HD är inte helt klarlagd dock tyder förekomsten på att defekten nedärvs polygent med recessiva komponenter. Det här får till följd att det kan ta lång tid att helt få bort defekten men vi kan minska förekomsten av den genom att kontrollera varje generation.

Hypertrofisk cardiomyopati

Hjärtsjukdomen hypertrofisk kardiomyografi (HCM) är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katter, såväl raskatter om huskatter.

HCM innebär att vänstra kammarens vägg förtjockas successivt, så att allt mindre blod kan pumpas ut ur hjärtat. Hjärtat måste då slå hårdare och snabbare för att kroppen ska få det syre som behövs.

Trycket ökar då på vänster förmak som då blir förstorat till följd av detta. Det här orsakar så småningom att katten drabbas av lungödem när vätska läcker ut från venerna till lungorna, katten kan få andnöd och kan även drabbas av blodpropp och plötslig död.

Det finns tyvärr inget sätt att bota HCM och katten kommer förmodligen, dessvärre, så småningom att dö av sin hjärtsjukdom. Ibland kan sjukdomen bromsas till viss del med hjälp av mediciner.

HCM nedärvs dominant men med ofullständig penetrans och variabel expressivitet. Det här betyder anlaget inte alltid slår igenom och kan utvecklas olika starkt och olika snabbt.

HCM hos maine coonen är genetiskt betingat och det betyder att sjukdomen styrs via gener som nedärvs från föräldrarna. Den forskning som har gjorts visar att det är ett antal mutationer som är inblandade och av dessa så har man fastställt hittills en som kallas för MyBPC 3, den finns med i ca hälften av fallen där katten har fått diagnosen HCM. Mer information om HCM och gentest, samt avelsrekommendationer finns på hälsodatabasen Pawpeds hemsida, gentestet ingår numera i hälsoprogrammet som rasringen Maine Coon-katten stöder.

Min personliga åsikt är att det nu inte längre finns anledning att använda katter som är positiva på DNA-testet då det har gått ett antal år och man har då haft tillfälle att ta kull på positiva katter för att sedan ha möjlighet att gå vidare på negativ avkomma. DNA-testet har funnits tillgängligt sedan åtminstone 2007.

Vi måste ändå komma ihåg att fortsätta ultraljudstesta våra avelskatter i enlighet med hälsoprogrammet även om de är negativa på DNA-testet, då det finns misstanke om att ett antal andra mutationer som också är inblandade i förekomsten av HCM.

PK-brist

Pyruvatkinas är ett mycket viktigt enzym för energiproduktionen i de röda blodkropparna, brist på detta enzym leder till anemi (blodbrist) i olika grad. Symtom på blodbrist är ofta diffusa och kan innebära träningsintolerans, svaghet, bleka slemhinnor och förstorad mjälte. Livslängden är ofta normal men det kan också hända att djuret dör före två års ålder.

PK-brist kan detekteras genom ett gentest (dna-test), detta test visar både bärare och drabbade.

Följande text på engelska är kopierat från Pawpeds och ger lite mer info om

PK-brist Pyruvate kinase (PK) is an enzyme critical to the anaerobic glycolytic pathway of energy production in the erythrocyte. If erythrocytes are deficient in PK they are unable to sustain normal cell metabolism and hence are destroyed prematurely. This deficiency manifests as an hemolytic anemia of variable severity.

PK deficiency is inherited as an autosomal recessive condition. Carriers with one defective and one normal gene for pyruvate kinase do not have any clinical signs of disease and lead normal lives. However, when used in breeding they are able to propagate mutations throughout the population. PK deficiency has been recognized in both dogs and cats. Some dog breeds involved are the Basenji, Beagle, West Highland White Terriers and the Beagle. In cats, PK deficiency has been described in Abyssinian and Somali cats, as well as American short hair cats. For dogs the deficiency ultimately leads to severe symptoms like osteosclerosis and liver failure and the life span is shortened to around four years. In contrast the anemia in cats can be intermittent with normal hematocrit in between and the affected cats do not seem to develop bone or liver symptoms. Symptoms of anemia are often diffuse and include exercise intolerance, weakness, pale mucosa of the gums and enlargened spleen. The life expectancy of cats with PK-deficiency can often be normal, with some cases dying before two years of age.

PK deficiency can be detected, using molecular genetic testing techniques ("DNA"-testing) in many of the breeds. These tests identify both affected and carrier animals.

På senare år har jag även börjat att kontrollera patella (knäskål) på mina avelsdjur.

Det bästa vore naturligtvis om alla katter inom rasen hälsotestades då skulle vi få en mer heltäckande bild av hur det ser ut bland våra kära Maine Cooner. Vi skulle då snabbare komma tillrätta med de problem som finns i rasen.

Är Maine Coonen en sjuk ras?

Nej, rasen är inte sjukare än andra kattraser. Det finns ärftliga sjukdomar inom de flesta raser, men jag har valt att försöka arbeta mot dessa sjukdomar tillsammans med många andra uppfödare.

För att göra detta används ett hälsoprogram som innebär att vi kontrollerar och registrerar resultat av HD-röntgen, hjärtstatus via ultraljud, DNA-test för HCM1 samt Pk-brist i ett öppet hälsoregister som kan användas när vi planerar vår avel.

Pawpeds är en databas där många kattraser finns i stamtavledatabaser. För Maine Coonens del registreras ovan nämnda sjukdomar öppet på varje katts stamtavla.

Senast uppdaterad: 2015-03-10